Wbudowana uważność (Mindfulness) zmniejsza prawdopodobieństwo nadużywania substancji

Mindfulness jest powszechnie używanym skrótem myślowym oznaczającym zdolność do pozostawania świadomym wewnętrznych i zewnętrznych zmian zachodzących w naszej chwilowej rzeczywistości. Podczas gdy pewne praktyki mogą zwiększyć tę zdolność, każdy dorosły ma już pewien bazowy poziom mindfulness. W badaniu, którego publikację zaplanowano na 2014 r. w czasopiśmie Drug and Alcohol Dependence, zespół naukowców z Indiana University-Purdue University ocenił wpływ tej podstawowej świadomości, zwanej cechą mindfulness, na prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie używała szeregu substancji zmieniających umysł lub rozwinie znaczące problemy związane z używaniem substancji.

Zrozumienie mindfulness

Mindfulness to praktyka mająca na celu zwiększenie zdolności do śledzenia i akceptowania bieżących zmian we wzorcach myślowych, emocjach, różnych częściach ciała oraz obiektach ożywionych i nieożywionych, które tworzą nasze otoczenie. Jedną z podstawowych motywacji dla tej praktyki jest chęć zrobienia takich rzeczy, jak zaprzestanie wydawania nieuzasadnionych sądów o sobie lub innych, rozwinięcie bliższego i bardziej współczującego związku z innymi oraz rozwinięcie bliższej i bardziej współczującej relacji z aspektami własnej osobowości i fizycznej rzeczywistości. Inspiracja dla praktyki mindfulness wywodzi się z długich tradycji buddyjskich praktyk medytacyjnych. Jednak treningi mindfulness w USA i innych krajach, które w dużej mierze nie są buddyjskie, mają zazwyczaj charakter świecki i nie są powiązane z konkretną orientacją religijną.

Cecha Mindfulness

Aby przetrwać, wszystkie istoty ludzkie muszą rozwinąć pewną zdolność do śledzenia zmian zachodzących w ich umysłach i ciałach, a także w ich otoczeniu. Jednakże, poza tym instynktem przetrwania, ludzie zazwyczaj posiadają różne zdolności do robienia bilansu swoich myśli, emocji, zmian w ciele oraz zmian w otoczeniu. Psychologowie i badacze czasami używają terminu mindfulness w odniesieniu do wrodzonej zdolności każdej osoby do robienia takich rzeczy, jak utrzymywanie świadomości, reagowanie na zmieniające się okoliczności wewnętrzne lub zewnętrzne bez dokonywania pochopnych osądów i unikanie działania w sposób impulsywny lub nieprzemyślany. Badacze mogą określić poziom cech mindfulness u danej osoby za pomocą narzędzi przesiewowych, do których należy Skala Świadomości Uważności Mindful Attention. Ten krótki test składa się z 15 pytań pozwalających ocenić, jak często i jak dobrze dana osoba zachowuje podstawową uważność (mindfulness) w szeregu codziennych sytuacji. Na każde z tych pytań można odpowiedzieć na sześciopunktowej skali, gdzie minimalną wartością jest "prawie nigdy" utrzymywanie mindfulness, a maksymalną "prawie zawsze" utrzymywanie mindfulness.

Wpływ na używanie substancji

W przeglądzie badań zaplanowanym do publikacji w Drug and Alcohol Dependence badacze z Indiana University-Purdue przeanalizowali wyniki 39 wcześniejszych badań, w których (w taki czy inny sposób) badano związek między cechą mindfulness, prawdopodobieństwem zaangażowania się w używanie substancji oraz prawdopodobieństwem rozwoju problemów związanych z używaniem substancji. Elementy tego potencjalnego związku, badane przez jeden lub więcej zespołów badawczych, obejmowały różne istotne aspekty mindfulness, rodzaje używania substancji powszechne w różnych grupach uczestników badania, nasilenie problemów związanych z tym używaniem oraz specyficzne cechy demograficzne (płeć, wiek, pochodzenie rasowe/etniczne itp.) uczestniczących w badaniu osób używających substancji. Po zakończeniu przeglądu badacze doszli do wniosku, że cecha mindfulness ma odwrotny związek z używaniem substancji i problemami związanymi z używaniem substancji. Zasadniczo oznacza to, że osoba o wysokim poziomie wbudowanej uważności ma stosunkowo mniejsze szanse na zaangażowanie się w używanie substancji lub doświadczanie związanych z tym problemów. I odwrotnie, osoba z niskim poziomem wbudowanej uważności ma stosunkowo większe szanse na używanie substancji i rozwijanie problemów z tym związanych. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ posiadania niskiego lub wysokiego poziomu cech mindfulness jest dość niewielki. Jednak w pewnych sytuacjach wpływ ten jest bardziej widoczny. Na przykład, cecha mindfulness najwyraźniej ma silniejszy wpływ na spożycie tytoniu/nikotyny i alkoholu niż na spożycie marihuany. Ponadto, cecha mindfulness ma silniejszy wpływ na wynik leczenia stacjonarnego niż na leczenie ambulatoryjne. Autorzy badania zauważają, że nie wszystkie aspekty cech mindfulness są w równym stopniu związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem prawdopodobieństwa używania substancji i problemów związanych z substancjami. Wzywają przyszłych badaczy do poświęcenia swoich wysiłków na lepsze zrozumienie znaczenia konkretnych cech związanych z mindfulness.

Autor